Boekingen met aankomstdatum minder dan 1 week, dienen altijd op kantoor betaald te worden met een bankkaart.
In géén geval worden overschrijvingen aanvaard door middel van screenshots op smartphone’s. Bedragen die niet op rekening van het kantoor staan op de aanvangsdatum van de huurperiode worden geacht niet te zijn ontvangen, en zullen op kantoor met bankkaart moeten worden betaald. Enkel dan kan de sleutel worden afgegeven.

Algemene voorwaarden toepasselijk op de verhuring van vakantiewoningen

Artikel 1

De reservatie van een vakantiewoning is enkel definitief na de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs en dit binnen de 10 dagen na ontvangst van de reservatiebevestiging. Bij laattijdige betaling of indien het betaalde voorschot niet het gevraagde bedrag bedraagt, kan de reservatie geannuleerd worden.

Artikel 2

Het saldo moet betaald worden uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het huurcontract.

Artikel 3

Bij last-minute boekingen moet het volledige bedrag van de reservatie integraal betaald worden met bankkaart (geen kredietkaarten) bij de overhandiging van de sleutel.

Artikel 4

Caenen neemt alleen reservaties in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Caenen behoudt zich het recht voor om ter aller tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren.

Artikel 5

De waarborg wordt terugbetaald uiterlijk 21 dagen na het vertrek van de huurder, indien hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6

Een reservatie kan niet meer gewijzigd worden.

Artikel 7

Een annulatieverzekering is inbegrepen in de prijs. Bij annulatie dient een dokters- of overlijdensattest overhandigd te worden . De eigenaar wordt per kerende ingelicht van de annulatie. De verzekeringsmaatschappij zal oordelen in hoeverre de annulatie wordt aanvaard, Caenen zal hiervoor een dossierkost aanrekenen van € 25.

Artikel 8

In geval van dubbele verhuring te wijten aan Caenen zal in samenspraak met de huurder ofwel een evenwaardig appartement ter zijner beschikking gesteld worden en dit aan dezelfde huurprijs, ofwel zal de huurder zijn betaalde voorschot terugkrijgen zonder afhouding van enige andere kosten.

Artikel 9

De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij het vertrek de woning net achterlaat en alle vuilniszakken zal buitenplaatsen of in de daarvoor bestemde containers deponeren. Bij de panden verhuurd door Caenen is de schoonmaak in de prijs inbegrepen. Bij in gebreke blijven hiervan, zullen de extra kosten voor schoonmaak/vuilnis van de waarborgsom afgehouden worden. Ook indien een schoonmaak aangevraagd werd of inbegrepen is, moet het verhuurde goed net achtergelaten worden: vuilniszakken verwijderd, afwas gedaan, vaatwasser geleegd, beddengoed opgeplooid. De huurder zal eventuele beschadigingen binnen de 24 u aan Caenen melden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduidingen. Het gehuurde goed mag uitsluitend als familiale woonst gebruikt worden. Bij vertrek dient de verwarming afgezet te worden.

Artikel 10

Verbruikskosten van gas, water en elektriciteit, mazout tijdens uw verblijf zijn forfaitair en worden op het contract vermeld. Indien de verwarming niet werd afgezet bij vertrek zullen forfaitaire kosten hiervoor aangerekend worden.

Artikel 11

In de woningen waar een inventaris aanwezg is, is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur aan Caenen. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning. Caenen is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de elektrische- en verwarmingstoestellen, noch voor eventuele gebreken of herstellingen aan het gebouw. Caenen is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook tijdens of als gevolg van een verblijf.

Artikel 12

De huurder is verplicht zich, langs Caenen te laten verzekeren tegen brand, glasbraak. Deze premie is echter reeds voorzien in de huurprijs.

Artikel 13

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen.

Artikel 14

Sleutels kunnen opgehaald worden vanaf het uur vermeld op uw contract op de dag van aankomst, en dienen te worden terug gebracht uiterlijk op het uur vermeld op uw contract op de dag van vertrek. De waarborgsom kan ingehouden worden indien de sleutels te laat teruggebracht worden. Deze regel geldt ook op woensdag en zondag, zodat de kuisploeg op tijd zijn werk kan aanvatten.

Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels kan enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de huurder sleutels verliest, zal de kostprijs integraal worden doorgerekend aan de huurder verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 50 €.

Artikel 15

Het immobiliënkantoor treedt op als mandataris voor de eigenaar en is bevoegd om de vereiste rechtshandelingen te stellen, waaronder het ondertekenen van het huurcontract. Zelfs wanneer dit kantoor de naam van de verhuurder niet vermeldt, treedt zij nog steeds op voor de rekening van de verhuurder en dit dan als commissionair, waarbij de verhuurder zich verbindt om alle contractuele verplichtingen voortvloeiende uit het verhuringcontract te zullen naleven.

Artikel 16

De huurder mag het pand niet onderverhuren en mag geen dieren in de woning binnen brengen tenzij de vermelding dieren toegelaten op de website en de huurovereenkomst staat vermeld. Het overtreden van deze regel leidt tot onmiddellijke ontbinding van de huur, de huurder zal verzocht worden het pand te verlaten zonder vergoeding van de verhuurder.

Artikel 17

-Het is niet toegestaan een domicilie te zetten op het adres van het gehuurde goed.
- 90% van de huurprijs heeft betrekking op de onroerende goederen en 10% op de roerende goederen

Artikel 18

Het betalen van een voorschot impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Gelieve lakens, badhanddoeken en keukenhanddoeken mee te brengen a.u.b.